Whistleblowing

Společnost TRUCK TRADE spol. s r.o., IČO: 60717602, zavedla vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže najdete naše oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se seznámí pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Příslušná osoba:
Daniela Průdková

Email: whistleblowing@trucktrade.cz

Telefon: +420 547 103 608

Oznámení přijímáme v čase: denně – 8.00 – 15.00

Způsoby oznamování
Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, oznámení lze podat písemně, telefonicky a osobně.

 • Písemně
  Oznámení je možné podat písemně na adresu společnosti k rukám příslušné osoby nebo mailovou komunikací na výše uvedený email.
 • Jinými způsoby
  Po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech je možné podat oznámení osobně nebo prostřednictvím telefonu (může být pořizován zvuková nahrávka).

Postup Příslušné osoby po podání oznámení

 • O přijetí oznámení Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele, a to do 7 dnů ode dne jeho přijetí. Výjimkou jsou situace, kdy oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
 • Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 • Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom oznamovatele písemně vyrozumí.
 • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, pak Příslušná osoba navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření vyrozumí písemně a bez zbytečného odkladu oznamovatele.
 • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u ministerstva.

Vyloučení
Naše společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.
To znamená, že přijímáme pouze oznámení od zaměstnanců, pracovníků na DPP, DPČ a uchazečů o zaměstnání.

Vědomě nepravdivé oznámení
Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.
Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000Kč.

Kontaktujte TRUCK TRADE

DAF logo on dealer building

Chcete vědět víc? Pro prodejce DAF bude potěšením vám sdělit vše, co chcete vědět o produktech a službách společnosti DAF.

Kontaktní formulář